Foto 1/19
Foto 2/19
Foto 3/19
Foto 4/19
Foto 5/19
Foto 6/19
Foto 7/19
Foto 8/19
Foto 9/19
Foto 10/19
Foto 11/19
Foto 12/19
Foto 13/19
Foto 14/19
Foto 15/19
Foto 16/19
Foto 17/19
Foto 18/19
Foto 19/19

Omschrijving

Vrijstaand winkel-woonhuis met garage en magazijnruimte, vrijstaande kantoorruimte, parkeerplaatsen en tuin.

Verkoop bij inschrijving van het perceel:
Stationsstraat 104-106-108-110, 5141 GH Waalwijk


Bezichtiging uitsluitend mogelijk op afspraak.
De inschrijving sluit op woensdag 27 juni om 16.00 uur.

Beknopte omschrijving object.
Vrijstaand winkel-woonhuis met garage en magazijnruimte, vrijstaande kantoorruimte, parkeerplaatsen en tuin.

Perceelsoppervlakte : 1237 m²
Inhoud : ca. 2300 m³
Bouwjaar : ca. 1890 en ca. 1962-1964
Gebruiksoppervlakte : woning ca. 150 m², overige inpandige ruimte ca. 555 m²
Energielabel : voorlopig label voor de bovenwoning E.

Bekijk de bijgevoegde perceelsindeling en plattegronden voor een overzicht van de situatie ter plaatse. Het totale perceel is aan de straatkant ca. 29 meter breed en aan de achterkant ca. 30 meter, bij een diepte van ca. 42 meter en bestaat uit vier gehele kadastrale percelen.
Er is geen gedetailleerde omschrijving van de binnenkant van de gebouwen gemaakt omdat er tijdens de kijkdagen gelegenheid is om de binnenkant ter plaatse te bekijken.
Het winkel-woonhuis (huisnummers 104 en 106) met garage en magazijnruimte zijn gebouwd in de begin jaren zestig van de vorige eeuw. Eerst de magazijnruimte (1962) en kort daarna het winkel-woonhuis (1964).
Het pand is door de eigenaar in gebruik geweest als winkel met magazijn en werkplaats voor ijzerwaren, maaimachines en aanverwante artikelen.
De bovenwoning werd tot maart 2018 bewoond en is grotendeels nog in de oorspronkelijke staat. Degelijk gebouwd en ruim. In juli 1994 is het mastiekdak van de bovenwoning vervangen. Behoudens isolerende beglazing in de woonkamer en eetkamer is er niets geïsoleerd.
Vanaf het midden van de tachtiger jaren tot begin 2014 is de winkel en een gedeelte van het magazijn alsmede de parkeerplaatsen verhuurd geweest aan een slijterij. Vanaf die tijd tot heden is de winkel niet meer in gebruik.
In 1976 is het pand op huisnummer 108 gesloopt en is het vrijgekomen perceel gebruikt als parkeerruimte t.b.v. de winkel. Het achterste gedeelte is tuin, behorend bij de woning.
Het vrijstaande kantoorpand (huisnummer 110) zal vermoedelijk rond 1890 gebouwd zijn en is oorspronkelijk als woning in gebruik geweest en daarna als winkel en vanaf 1992 als kantoorruimte, in gebruik door het verkopende makelaarskantoor. Het achterompad aan de zuidkant van het perceel tussen het kantoor en de woning met huisnummer 112 is belast met het recht van overpad ten behoeve van huisnummer 112 en ten laste van huisnummer 110, om te komen en te gaan van de Stationsstraat naar de achtertuin als ter plaatse zichtbaar en in gebruik.

Huidig gebruik
Stationsstraat 110 is momenteel verhuurd aan Knepflé & van der Mee Makelaars en Taxateurs op basis van een huurovereenkomst bedrijfsruimte model ROZ met de bijbehorende Algemene Bepalingen uit 1989. De overeenkomst is gesloten op 01-10-1992 en telkens met vijf jaar verlengd met een opzegtermijn van 3 maanden voor afloop van de huurtermijn.

De huisnummers 104-106 worden leeg en ontruimd (met uitzondering van de aanwezige stoffering en vloerbedekking) opgeleverd.

Bestemming
Op de site: www.ruimtelijkeplannen.nl is het bestemmingsplan ‘Centrumgebied Waalwijk’
d.d. 11-09-2008 in te zien. De huidige situatie is hierin weergegeven en ook de mogelijkheid voor herontwikkeling bijvoorbeeld voor huur- of koopappartementen.
De gemeente Waalwijk streeft ernaar om het aantal m² winkelruimte terug te dringen, met name in de aanloopgebieden naar het centrum en het wonen in en rond het centrum te bevorderen. Wonen op de begane grond (de plint) is volgens de aan ons ter beschikking gestelde informatie toegestaan.

Milieu
In opdracht van de verkopers is door Bakker Milieuadviezen te Waalwijk een verkennend en aanvullend bodemonderzoek verricht, waarvan de resultaten zijn vastgelegd in rapportnummer: BM/2364-2017/april 2018.
Een ieder die op de kijkdagen aanwezig is en wil inschrijven ontvangt een digitale versie van dit rapport.

Het is niet uitgesloten dat asbest dan wel asbesthoudende materialen aanwezig kunnen zijn in de onroerende zaken, in bijvoorbeeld (rookgas-) afvoerkanalen, brandwerende maatregelen aan deuren en plafonds, golfplaten, betimmeringen van muren en/of dakbeschot enz. De gevolgen en het eventueel verwijderen van asbest c.q. asbesthoudende materialen, komen voor rekening en risico van koper.

Staat van de objecten c.q. ouderdom
Het is bekend dat de diverse opstallen ouder zijn dan 50 jaren, wat betekent dat de eisen die aan de bouwkundige kwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe bouwwerken. Het geheel of ten dele ontbreken van een of meer eigenschappen van de onroerende zaak voor normaal en bijzonder gebruik en het eventueel anderszins niet beantwoorden van de eigenschappen van de zaak aan de overeenkomst, komen voor rekening van de koper.

INSCHRIJFVOORWAARDEN

1. De inschrijving sluit op woensdag 27-06-2018 om 16.00 uur. Biedingen in ronde bedragen, afgerond op hele euro’s, dienen op dat tijdstip op het kantoor van Knepflé & van der Mee Makelaars en Taxateurs Stationsstraat 110 te 5141 GH Waalwijk te zijn ingeleverd. Gebruikt u daarvoor uitsluitend het op het kantoor van de makelaar te verkrijgen inschrijfformulier met envelop; inschrijfformulieren dienen aangetekend te worden verzonden of op het kantoor van de makelaar in de gesloten envelop te worden afgegeven. Te laat ingediende, niet correct of niet volledig ingevulde inschrijfformulieren met biedingen zijn ongeldig, zulks ter beoordeling van de makelaar van de verkoper. De enveloppen worden geopend door de makelaar van verkoper in aanwezigheid van verkoper op een later tijdstip die dag.

2. Iedere inschrijver wordt geacht te bieden voor zichzelf. Biedingen namens derden worden niet geaccepteerd.

3. Er is een inschrijfformulier voor natuurlijke personen (particulier) en een apart inschrijfformulier voor rechtspersonen (niet natuurlijk persoon).

4. Bij het inschrijfformulier voor rechtspersonen dient een recent, ondertekend uittreksel uit het handelsregister van de kamer van koophandel gevoegd te zijn, waaruit de bevoegdheid van de ondertekenaar van de bieding blijkt.

5. Een eventueel financierings- of ander voorbehoud kan niet worden gemaakt. De bepalingen in de verkoopbrochure maken deel uit van de inschrijfvoorwaarden.

6. Inschrijvers dienen bij de inschrijving een schriftelijke verklaring van hun bank of financier te voegen waaruit genoegzaam blijkt dat de betaling van de inschrijfsom en -kosten voldoende is gewaarborgd. Tevens dient bij de inschrijving een kopie van een geldig identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart) te worden gevoegd van de ondertekenaar van het inschrijfformulier.

7. De onroerende zaak wordt aanvaard in huidige staat, zoals beschreven in de bij inschrijver bekende verkoopbrochure, milieu informatie en zoals ter plaatse door inschrijver waargenomen.

8. Verschil tussen de opgegeven en de werkelijke grootte van het registergoed zal geen aanleiding geven tot het vorderen van vermeerdering/vermindering van de koopsom of vernietiging van de koopovereenkomst.

9. Verkoper behoudt zich alle rechten voor, met name het recht om niet te gunnen.

10. Verkoper bepaalt aan welke inschrijver wordt gegund, waarbij uitdrukkelijk het recht wordt voorbehouden te gunnen aan een inschrijver die niet het hoogste bod heeft gedaan.

11. De inschrijvers krijgen uiterlijk op maandag 02-07-2018 vóór 18.00 uur bericht over de eventuele gunning. Eén ieder is aan zijn bod gehouden totdat de definitieve gunning heeft plaatsgevonden, echter uiterlijk tot maandag 16-07-2018 18.00 uur.

12. Nadat tot gunning is overgegaan, zal met degene aan wie is gegund een koopovereenkomst worden gesloten. Over de inschrijvingsvoorwaarden en de koopakte kan niet onderhandeld worden. Degene aan wie is gegund, verplicht zich tot het ondertekenen van de koopovereenkomst op uiterlijk woensdag 11-07-2018 op het kantoor van de makelaar van verkoper.

13. De akte van levering zal uiterlijk op woensdag 29-08-2018 worden gepasseerd op het kantoor van de notaris naar de keuze van koper.

14. Zowel verkoper als de makelaar van verkoper aanvaarden geen aansprakelijkheid inzake deze inschrijving. Het gekochte is na notariële overdracht geheel voor rekening en risico van koper en koper vrijwaart verkoper en diens makelaar van elke aansprakelijkheid uit welke hoofde dan ook.

15. De verkoop bij inschrijving kan, zolang er niet is gegund, steeds en zonder opgaaf van redenen worden afgelast.

Sluitingsdatum inschrijving
De inschrijving sluit op woensdag 27-06-2018 om 16.00 uur.
Inschrijfformulieren zijn uitsluitend op het kantoor van de makelaar te verkrijgen onder achterlating van de gegevens van de inschrijver. Dit om eventuele wijzigingen en/of aanvullingen voor de inschrijfdatum door te kunnen geven.

Waarborgsom/bankgarantie
Behoudens nadere afspraken zal in de koopakte worden opgenomen dat koper binnen 10 werkdagen ná gunning bij de notaris een waarborgsom stort of een onherroepelijke bankgarantie afgeeft ter grootte van 10% van de koopsom.

Voor vragen en/of opmerkingen neem contact op met:
Knepflé & van der Mee Makelaars en Taxateurs v.o.f.
Stationsstraat 110, 5141 GH WAALWIJK
tel. 0416-343711
E-mail: info@knepflevandermee.nl
Internet: www.knepflevandermee.nl


U gebruikt een verouderde browser. Upgrade nu naar een moderne browser om ten volle gebruik te kunnen maken van alle functies van onze site: [ X ]